Project HENRI – hydrogen energy reservoir

Úvodná konferencia projektu HENRI

partneri 1 edited scaled

HENRI úspešne odštartoval

Do novodobej histórie spoločnosti NAFTA sa významne zapísal 21. september 2023 vďaka projektu HENRI – prvého slovenského IPCEI vodíkového projektu. V tento deň sme v krásnom prostredí Jurkovičovej teplárne zorganizovali úvodnú konferenciu projektu. Lokalita konferencie bola zvolená symbolicky, nakoľko ide o historický funkcionalistický priestor v modernom centre Bratislavy, čím sa svojou inovatívnosťou približuje k prepojeniu plynárenskej infraštruktúry s vodíkom.

Konferenciu svojím príhovorom otvoril generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA Martin Bartošovič, ktorý vyzdvihol dôležitosť projektu vzhľadom na budúce smerovanie spoločnosti. Rovnako ocenil partnerov, ktorí napriek dlhému času aký uplynul od podania prihlášky projektu až po začiatok jeho realizácie, vydržali a  stretli sa spolu  v Bratislave, aby formálne projekt odštartovali.

nafta henri 1st kp 7743

Následne projektový manažér Roman Zavada predstavil projekt ako celok. Ukázal, kde sa dnes projekt nachádza tak z pohľadu formálnych náležitostí (získanie grantu a pod.), ako aj z pohľadu vytýčených úloh.

Hoci bol projekt už viackrát predstavený aj v rámci časopisu Slovgas, pripomeňme si predsa pár základných faktov.

Projekt HENRI si kladie za cieľ:

  • identifikovať vhodné štruktúry pre skladovanie vodíka na Slovensku,
  • definovať maximálne prípustnú koncentráciu vodíka, ktorú by bolo možné uskladniť vo vybraných štruktúrach,
  • spracovať model ložiska a
  • pilotným testom fyzicky otestovať vybranú štruktúru.
nafta henri 1st kp 7770

Naspäť však ku konferencii, kde v rámci dvoch odborných panelov zapojení partneri predstavili svoje úlohy v projekte, čo idú robiť, s akým vybavením, za akých podmienok a pod. Odbornú časť konferencie svojou prednáškou otvorila Dr. Júlia Kotúlová zo Slovenskej akadémie vied, ktorá prezentovala spôsob tvorby metodiky pre posúdenie vhodnosti geologických štruktúr spolu so špecifikáciou dát, ktoré budú potrebné pre vytvorenie tejto metodiky.

nafta henri 1st kp 7781 edited

V ďalšej prednáške predstavil Rico Rockmann zo spoločnosti DBI paletu testov, ktoré v rámci projektu HENRI budú realizované na ložiskovej hornine s cieľom identifikovať geochemické reakcie, ku ktorým by mohlo dôjsť, ako aj ich vplyv na vlastnosti horniny, napr. priepustnosť a pod. Experimenty budú realizované pri reálnych ložiskových tlakoch, teplotách, ako aj rôznej salinite v závislosti od štruktúry, pričom vzorky horniny budú dlhodobo vystavené pôsobeniu vodíka pri rôznych koncentráciách po dobu dvanástich mesiacov. Celkovo budú testované tri rôzne objekty v tlakovom rozsahu od 80 do 200 barov, s teplotou od 40°C do 90°C, pri salinite od 16 000 do 24 000 mg/l. Okrem testov vplyvu vodíka na ložiskovú horninu bude testovaný aj vplyv vodíka na vzorku cementu, pričom sa bude mikroskopicky sledovať vplyv vodíka na jadro cementu. Merať sa tiež bude permeabilita, röntgenová spektroskopia a pod.

nafta henri 1st kp 7801 edited

Dr. Eberhard Jahns zo spoločnosti Gesteinslabor prezentoval v ďalšom príspevku testy, ktoré budú v rámci projektu vykonávané s cieľom identifikovať vplyv vodíka na tesniacu vrstvu, stanoviť vytesňovací tlak a odmerať difúzne koeficienty. V rámci testov bude nevyhnutné pripraviť vzorky tesniacej vrstvy a zrealizovať CT skenovanie pre zdokumentovanie integrity jednotlivých vzoriek. Následne budú jednotlivé vzorky saturované v rámci simulovaného testu vodíkom, pričom výstupom bude vyčíslenie difúznych koeficientov. Meranie vytesňovacieho tlaku umožní definovať maximálne prípustný tlak, pri ktorom je možné skladovať plyn vo vybranej štruktúre.

nafta henri 1st kp 7816 edited

Dr. Martin Wagner zo spoločnosti MicroPro predstavil testy, cieľom ktorých je definovať a kvantifikovať mikrobiálne reakcie, ku ktorým potenciálne môže dôjsť pri vtláčaní vodíka do vybranej štruktúry. Tieto testy budú realizované v tlakových nádobách s originálnymi vzorkami ložiskovej vody a vzorkami jadier, a to pri vystavení vodíku v rôznych koncentráciách so zemným plynom. Merať sa budú zmeny pH, teploty, zmeny zloženia plynnej a kvapalnej fázy, zmeny mikrobiálneho zloženia pred a po experimente a ďalšie.

obrazok2 1 edited 1

Po krátkej prestávke konferencia pokračovala druhým odborným panelom, ktorý odštartovala svojou prezentáciou Nazika Moeininia zo spoločnosti DBI. Táto prezentácia bola zameraná na predstavenie úlohy modelovania ložiska. V rámci tejto aktivity bude postupne spracovaných niekoľko modelov, pričom ako vstupy budú využívať už existujúce dáta, ako aj dáta získané z realizovaných laboratórnych experimentov. Cieľom je spracovať model simulujúci správanie vodíka v ložisku, definovanie najvhodnejšej sondy pre vtláčanie a výkonové parametre vtláčania, resp. ťažby.

obrazok1

Konferencia ďalej pokračovala dvoma prezentáciami zameranými na testovanie materiálov, konkrétne ocele. V prvej z nich Dr. Matthias Eichinger z TU Leoben predstavil prvú časť experimentov zameraných na testovanie vplyvu vodíka na oceľ v rôznych podmienkach, t.j. rôzne tlaky, teploty, vlhký plyn, možná prítomnosť H2S, prítomnosť metanolu a pod.

Na túto prezentáciu nadviazal Christophe Mendibide z French Corrosion Institute, kde by sa mala testovať druhá časť experimentov na posúdenie vplyvu vodíka na vybrané tipy ocele.

Aj napriek tomu, že z rôznych dôvodov sa konferencie nezúčastnili všetci partneri, napr.  z TU Košice a TU Clausthal,  konferencia mala vysokú odbornú kvalitu, ktorú potvrdili pozvaní hostia z rôznych sektorov, od odborníkov až po prevádzkovateľov zásobníkov plynu z rôznych krajín – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, a všetci sa už tešia na ďalšiu konferenciu, v rámci ktorej budú prezentované prvé výsledky laboratórnych experimentov.

V závere patrí poďakovanie celému tímu ľudí, ktorý podujatie pripravil na veľmi vysokej úrovni.

nafta henri 1st kp 7683

Pripravil Ing. Roman Zavada