Skip to content

Project HENRI – hydrogen energy reservoir

Partneri projektu

partneri

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. NAFTA poskytuje rozvoj a technicko-servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Hlavný predmet činnosti:

 • banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
 • vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
 • otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
 • projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
 • NAFTA je partnerom v rôznych vodíkových projektoch – HyStorage, H2EU+Store, HyUsPRe

nafta.sk

Technická univerzita v Košiciach

 • Výskum a testovanie chemickej reaktivity vodíka s odorantom;
 • Výskum a testovanie homogenity zmesi vodíka so zemným plynom;
 • Príprava Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky.

tuke.sk

DBI

DBI Gas-und Umwelttechnik GmbH (DBI) vznikla 9. januára 1991 z plynárenského oddelenia Nemeckého palivového inštitútu Freiberg a stala sa vedúcou inžinierskou a výskumnou spoločnosťou, ktorá je unikátnou v Európe za posledné roky. DBI pokrýva, ako jediná spoločnosť v Nemecku, celý významný reťazec dodávok plynu, od výroby, podzemného skladovania a potrubnej dopravy, až po efektívne a ekologické využívanie obnoviteľných zdrojov energie. DBI kombinuje oboje, vývoj nových technológií pre využitie regeneratívnych plynných zdrojov energie a praktickú implementáciu inovatívnych technológií. Ako sprostredkovateľ medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a plynárenským priemyslom, DBI prispieva rozhodujúcim spôsobom k trvalo udržateľnému energetickému priemyslu. Princípom spoločnosti je komplexný prístup, ktorý kombinuje jednotlivé pracovné oblasti.


V oblasti podzemného skladovania plynu je jednou z hlavných aktivít DBI výskum a vývoj v oblasti skladovania vodíka v kavernách a poréznych podzemných zásobníkoch plynu (PZP). DBI v tejto oblasti aktívne prispieva k energetickému prechodu na vodík prostredníctvom základného výskumu, ako aj poskytovaním technických inžinierskych služieb pre rôznych klientov. Pozornosť je zameraná na umožnenie bezpečnej a ekonomicky realizovateľnej prevádzky podzemného zásobníka vrátane úpravy plynu a jeho separácie. Pracovné oblasti zahŕňajú:

 • Technické otázky týkajúce sa vhodnosti a bezpečnosti/integrity geologických štruktúr pre uskladňovanie vodíka (porézne útvary a soľné štruktúry),
 • Materiály pre podpovrchové vyhotovenie sond (cement, ocele, špeciálne zariadenia, tesnenia) a povrchové zariadenia,
 • Hodnotenie celkovej integrity systému stúpačiek, pažníc a pakrov – cementácia – skúmanie utesnenia/korózie vrátane teplotného-mechanického-hydraulického napäťového hodnotenia,
 • Optimalizácia prevádzky zásobníkov: kaverny a porézne PZP vrátane ložiskového inžinierstva,
 • Vývoj procesu na úpravu plynu:
  • membránová separácia vodíka zo zemného plynu (vývoj membrán a testovacie zariadenie membrán),
  • úprava plynu adsorpciou,
 • Analytické služby:
  • Vývoj a testovanie vrátane riadenia procesu/EMSR (EMPIR – projekt s PTB, NPL, BAM),
 • Odorizácia vodíka,
 • Power to X (H_2 + CO_2 → X (plynná forma, kvapalná forma):
  • Bio-UGS – biologická premena oxidu uhličitého a vodíka na metán,
  • NAMOSYN – produkcia syntetického paliva (OME),
  • Hythanol – Membránový reaktor pre produkciu metanolu.

dbi-gruppe.de

Stručná charakteristika spoločnosti

Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns bol založený v januári 1997 ako poskytovateľ štandardných a špeciálnych laboratórnych testov vykonávaných na vzorkách hornín. Laboratórium sa nachádza v Heiligenstadte, teda v srdci Nemecka a Európy. Od samého začiatku sa špecializuje na najnáročnejšie laboratórne služby a za niekoľko rokov sa stala lídrom na národnom trhu.

Gesteinslabor je nezávislý poskytovateľ služieb a zaručuje najprísnejšiu dôvernosť všetkých informácií a údajov, ktoré sa dozvie v priebehu projektu. Na žiadosť klienta spolupracuje s najuznávanejšími poradcami z celého sveta.

V roku 2005 bol Eberhard Jahns ako vlastník Gesteinslabor zapísaný do obchodného registra okresného súdu v Mühlhausene. V tom istom roku sa uskutočnili značné investície do kvantitatívneho a kvalitatívneho rozšírenia rozsahu služieb, najmä pre potreby medzinárodného ropného a plynárenského priemyslu.

Dnes Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns tvorí viac ako 50% svojho obratu v medzinárodnom obchode, najmä s klientmi z Európy a severnej Afriky, ale aj so spoločnosťami zo Stredného východu a Ázie. Väčšina zákazníkov pochádza z nasledujúcich odvetví:

 • produkcia ropy a zemného plynu,
 • podzemné uskladňovanie plynu,
 • banícky priemysel (ťažba),
 • hlbinné geotermálne vŕtanie,
 • podzemná likvidácia odpadu.

V roku 2010 sa uskutočnilo druhé významné rozšírenie laboratórnych priestorov a technického vybavenia, aby sa uspokojil rastúci dopyt po vysoko presných laboratórnych službách. V roku 2013 sa skompletizovalo niekoľko nových technológií a zariadení. Laboratórne priestory firmy dnes zaberajú viac ako 1 000 a sú vybavené špičkovou technológiou týkajúcou sa mechaniky a fyziky hornín.

Jednou z najvýznamnejších ponúkaných služieb je prieskum tesniacich kapacít caprocku podzemných zásobníkov plynu, ropy a jadrového odpadu. Gesteinslabor je jedným z mála laboratórií, ktoré počnúc konzerváciou vrtných jadier priamo na vrtnej plošine, ponúkajú experimentálnu testovaciu procedúru na stanovenie vytesňovacieho tlaku caprocku pri podmienkach ložiska. Skúmanou horninou v týchto projektoch, ako aj vo väčšine ostatných projektov, na ktorých sa pracuje, je ílovec a bridlica.

Od roku 2022 ponúka Gesteinslabor rozšírenú metodiku: stanovenie vytesňovacieho tlaku s vodíkom ako s meracím plynom, tak aj so zmesami vodíka a metánu. Týmto postupom Gesteinslabor prispieva k energetickej transformácii – nevyhnutnej reakcii na globálnu klimatickú zmenu.

gesteinslabor.de

Slovenská akadémia vied

 • Ústav vied o Zemi SAV má vedeckovýskumný potenciál a prístrojové vybavenie vhodné pre vysokokvalifikovaný aplikovaný výskum interakcie vodíka s jednotlivými zložkami skladovania energie a identifikáciu potenciálnych ložísk na Slovensku;
 • V rokoch 2007–2013 založil Ústav vied o Zemi SAV (ÚVZ SAV) geologické výskumné laboratórium za 8 330 000 mil. EUR, pričom 8 100 000 mil. EUR bolo financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj a 230 000 EUR bolo financovaných z rozpočtu ústavu a vlády. Na projektové účely bude využitá inštitučná výskumná infraštruktúra (http://www.geo.sav.sk/en/structure-of-the-institute/laboratories/);
 • Vedci z ÚVZ SAV prispejú k vedeckému riešeniu nielen poznatkami, ale takisto skúsenosťami zo základného a aplikovaného výskumu so zameraním na uskladňovanie a sekvestráciu uhlíka, skúmanie geologických štruktúr vhodných na skladovanie plynu, výskum hornín a nerastov a ich interakcie s okolitým prostredím, sekvestráciu v nerastoch a prieskum konvenčných a nekonvenčných ložísk uhľovodíkov;
 • Vedci z ÚVZ SAV spolupracovali na medzinárodných projektoch podporovaných EÚ a priemyselnými zdrojmi zaoberajúcimi sa problematikou uskladňovania uhlíka, napr. financovaný projekt EU FP6 CASTOR a GeoCapacity (2004–2008) zameraný na možnosti geologického uskladňovania v európskych krajinách, CO2NET EAST ( Capture and Storage Networking Extension to the New Member States) – koordinačná akcia spolufinancovaná EÚ v rámci 6. rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity (2006–2010).

sav.sk

MicroPro GmbH

MicroPro GmbH vykonáva už viac ako 50 rokov mikrobiologické služby a výskum v oblasti geomikrobiológie, ložiskovej mikrobiológie. Z dlhodobej spolupráce s partnermi z ropného a plynárenského priemyslu sú známe najčastejšie technické problémy v podzemných zásobníkoch spôsobené mikrobiálnymi aktivitami. V priebehu mikrobiologických prác bolo preskúmané a vyhodnotené početné množstvo podzemných zásobníkov svietiplynu a zemného plynu v Nemecku, ako napríklad Ketzin, Buchholz, Teutschental a Kirchheiligen, Wolfersberg, Salzwedel-Peckensen, Reitbrook, ako aj mnohé ložiská ropy. Výsledkom sú rozsiahle skúsenosti s manipuláciou so zodpovedajúcimi vzorkami a vyhodnocovaním a interpretáciou generovaných údajov. V prospech mnohých spoločností prevádzkujúcich podzemné zásobníky alebo geotermálne elektrárne boli vyvinuté rôzne stratégie týkajúce sa úprav pri vzniku mikrobiálnych rizík.
MicroPro sa už v rámci viacerých výskumných tém zaoberalo možným vplyvom vodíka na mikrobiálne populácie existujúce v hlbokej biosfére. Dôraz sa kládol na identifikáciu a vyhodnotenie možných rizík a vývoj vhodných stratégií voči týmto rizikám.

 • Selektívna biologická premena oxidu uhličitého a vodíka na metán v poréznom podzemnom úložisku (BioUGS) – 3-ročný výskum, projekt vzniknutý spoluprácou (financovaný Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu, Nemecko)
 • Stimulácia a rizikový potenciál mikroorganizmov využívajúci vodík (HyBioRisks) – 3-ročný výskum, projekt vzniknutý spoluprácou (financovaný Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu, Nemecko)
 • Podzemné uskladňovanie vodíka v rámci Európy (HyStorIES) – 2-ročný výskum, projekt vzniknutý spoluprácou (financovaný Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) na základe dohody o grante č. 101007176)
 • Vplyv bioplynu a vodíka na mikrobiológiu v podzemných zásobníkoch – štúdia (DGMK, Nemecko)
 • Vývoj procesov na monitorovanie rizík a úpravu mikrobiálnych procesov v podzemných zásobníkoch obnoviteľného vodíka (financovanie zo spolkovej krajiny Saxony-Anhalt, Nemecko)
 • Štúdie o vplyve mikrobiologických premien na zmenu kvality plynu a redukciu plynu v PZP Ketzin (interná výskumná správa pre Erdöl-Erdgas Gommern, 1985)
 • Mikrobiológia etylénových kaviern TV13 – Teutschenthal (1973 – dnes, interné výskumné správy)
 • Baktericídy rozpustné v ložiskovej vode – kaverny, trvanie projektu 1976–1978, interný výskumný report 10/1978, Výskumný ústav ropy a zemného plynu Gommern
 • Kvalitatívne a kvantitatívne štúdie o anaeróbnej mikrobiálnej premene propánu a butánu (H_2, CO_2) v soľanke. Trvanie projektu 1974–1977, interná výskumná správa 06/1977, Výskumný ústav ropy a zemného plynu Gommern
 • Mikrobiológia skladovania naftového paliva v kavernách, trvanie projektu 1974–1977, interná výskumná správa 10/1977, Výskumný ústav ropy a zemného plynu Gommern
 • Výskum na potlačenie aktivity mikrobiómov v prevádzkovej fáze kaverien použitím baktericídov, trvanie projektu 1973–1976, interná výskumná správa 03/1974, 08/1976, Výskumný ústav ropy a zemného plynu Gommern
 • Mikrobiológia uskladňovania VK88 v kavernách – Wesenberg; interná výskumná správa 05/1975, Výskumný ústav ropy a zemného plynu Gommern
 • Početné výskumy v záujme priemyslu týkajúce sa mikrobiálnej kolonizácie a technickej aplikácie rôznych biocídov v podzemných zásobníkoch a prevádzkach – rôzne interné správy.

micropro.de

TU Clausthal

Ústav pre podpovrchové energetické systémy na Clausthal technickej univerzite, ktorý vedie Prof. Dr. Leonhard Ganzer, má dlhoročné skúsenosti v oblasti numerickej simulácie zásobníkov, podzemného skladovania plynu (H_2 a CO_2), geotermálnej energie a zvyšovania vyťažiteľnosti ropných ložísk. Výskum ústavu je založený na laboratórnych, analytických a numerických metódach. Laboratóriá sú vybavené konvenčnými prístrojmi na charakterizáciu vzoriek hornín. Okrem toho má ústav aj špeciálne vybavenie pre zaplavovanie jadra, ktoré umožňuje vykonávať dvojfázové prietokové experimenty s ľubovoľnými zmesami plynov v podmienkach ložiska in situ, a dve nastavenia v autokláve umožňujúce dlhodobé statické experimenty. Laboratórium je vybavené požadovanými bezpečnostnými prvkami pre prácu s horľavými plynmi, napr. s vodíkom v akejkoľvek koncentrácii.


Hlavná časť numerickej práce je založená na open-source simulátore DuMux. Kód na simuláciu prevádzky uskladňovania plynu sa adaptoval na jednoduché dvojrozmerne modely, ale aj na realistické trojrozmerné geologické modely vrátane potenciálne sa vyskytujúceho rastu biomasy a viazaných biochemických reakcií.


Ústav bol/je zapojený do nasledujúcich národných a európskych výskumných projektoch týkajúcich sa podzemného skladovania vodíka:
H2STORE: Skúmanie kompatibility poréznych ložísk s vodíkom,
HYINTEGER: Skúmanie kompatibility poréznych ložísk s vodíkom so zameraním na oblasť v blízkosti vrtu,
UMAS: Skúmanie uskutočniteľnosti podzemnej biometanizácie v zásobníku plynu Berlín,
HyUsPRe: Podzemné uskladňovanie vodíka v poréznych ložiskách.

tu-clausthal.de

Institut de la Corrosion

Institut de la Corrosion je súkromná spoločnosť založená v roku 2002 vo Francúzsku so sídlom v Breste a ďalšími pobočkami v Saint-Étienne a Lyone. Institut de la Corrosion je taktiež dcérskou spoločnosťou Research Institutes Sweden (RISE). Spoločnosť sa špecializuje na vykonávanie laboratórnych testov, analýz porúch/lomov, technickej podpory a R&D služieb v oblasti korózie v rôznych priemyselných odvetviach (doprava, stavebné a chemické odvetvie, katodická ochrana, námorná doprava, energetika atď.), pričom jej činnosť je často zameraná na špecializované trhy a vedecké programy, ktoré si vyžadujú neštandardné testovanie či veľmi vysokú flexibilitu pri adaptácii na špecifické požiadavky. Významnú časť obratu v energetickom sektore tvoria nízkouhlíkové energie a najmä vodík. Institut de la Corrosion bude v rámci projektu HENRI zabezpečovať lomové mechanické skúšky kovových materiálov vystavených plynnému vodíku.

institut-corrosion.fr