Skip to content

Project HENRI – hydrogen energy reservoir

O projekte

rectangle 157

Prvý slovenský vodíkový IPCEI projekt

Zamýšľaný energetický prechod na úrovni EÚ radikálne zmení výrobu, distribúciu, skladovanie a spotrebu energie v EÚ. Vodík je kľúčovým predpokladom tohto prechodu, keďže ho možno použiť na integráciu veľkého množstva obnoviteľnej elektriny do energetického systému. Považuje sa za ekonomicky najvýhodnejšiu možnosť pre veľkokapacitné a dlhodobé skladovanie obnoviteľnej energie. Takýto prístup tiež prispieva k dosiahnutiu energetických a klimatických cieľov EÚ, vrátane bezpečnosti dodávok energie.

V súlade s hlavnými cieľmi integrovaného vodíkového IPCEI, NAFTA pripravila svoj projekt HENRI, ktorý má v úmysle prispieť k energetickým a klimatickým cieľom EÚ so zameraním na bezpečnosť dodávok energie. V rámci vodíkového IPCEI sa aktivity spoločnosti NAFTA v oblasti výskumu, vývoja a prvého priemyselného nasadenia (FID) zameriavajú na podzemné skladovanie plynu. Primárnou technologickou oblasťou projektu HENRI je Technologická oblasť 3: Vývoj skladovania, prepravy, distribúcie.

rectangle 158

Hlavným cieľom projektu HENRI je nájsť vhodnú štruktúru pre skladovanie H2 na Slovensku a na základe laboratórnych experimentov identifikovať maximálnu možnú koncentráciu H2, ktorú bude možné skladovať

Počas fázy výskumu a vývoja bude v rámci projektu vytvorená metodológia hodnotenia vhodnosti geologických štruktúr pre skladovanie H2. Metodológia bude zároveň obsahovať identifikáciu potrebných testov, ktoré je potrebné vykonať predtým, ako sa zásobník môže použiť na skladovanie H2.

Projekt HENRI bude obsahovať ako fázu R&D, tak fázu priemyselnú nasadenia (FID), ktoré budú zamerané na:

Rectangle 162
1 . R&D fáza projektu:

Začiatok projektu spočíva v zadefinovaní kritérií pre výber vhodných geologických štruktúr na veľkokapacitné skladovanie H2. Tieto kritériá môžu byť následne využité v rôznych krajinách v závislosti od lokálnych podmienok.

Následne budú vybrané geologické štruktúry testované v laboratóriách za účelom potvrdenia schopnosti skladovať H2 v čistej forme alebo za účelom definovania maximálnej prípustnej koncentrácie H2, ktorú možno v danom objekte skladovať.

Úlohy výskumu a vývoja ďalej zahŕňajú výskum a testovanie vplyvu H2 na ložiskovú horninu, tesniacu vrstvu a možné mikrobiálne a geochemické reakcie pri rôznych koncentráciách vodíka až do 100% vodíka. Na základe získaných dát toho bude vytvorený model pre simuláciu správania sa vodíka v ložisku. Podľa získaných výsledkov bude potvrdený potenciál pre skladovanie čistého H2 alebo definovaná jeho maximálna koncentrácia.

Rectangle 161
2 . FID fáza projektu:

V druhej (FID) fáze projektu a v závislosti od výsledkov prvej (R&D) fázy, bude navrhnutá a vybudovaná pilotná technológia pre výrobu a skladovanie H2 (výroba H2 elektrolýzou, meracie stanice plynu, zariadenie na úpravu plynu, kompresory atď.). Čistý vodík alebo jeho zmes so zemným plynom v maximálne prípustnej koncentrácii sa bude skladovať v zásobníku v niekoľkých cykloch. Viac cyklov (vtláčanie, stabilizácia, ťažba) prinesie viac údajov, ktoré sú kľúčové pre potvrdenie správania H2 v reálnych podmienkach.

Počas ťažby by sa mala otestovať technológia deblendingu na separáciu H2 zo zemného plynu a zmes H2 so zemným plynom sa použije v neďalekej lokálnej distribučnej sieti plynu na testovanie a preukázanie uskutočniteľnosti konceptu. Na záver projektu budú údaje z existujúceho zásobníka porovnané s údajmi získanými v prvej fáze projektu a bude realizované rozhodnutie o potenciálnom rozšírení projektu.